Sostenibilitat

QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT

cpm ha desenvolupat un triple sistema de gestió per a les àrees de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat. L’entitat BUREAU VERITAS certifica i avala de forma externa aquest triple sistema de garantitza en tot moment el desenvolupament dels projectes de cpm amb els màxims estàndards de qualitat, sostenibilitat i seguretat.


La certificació ISO 9001 és una norma internacional de sistemes de gestió de qualitat (SGC) centrada en els elements d’administració de la qualitat amb els que una empresa ha de comptar a fi i efecte de disposar d’un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.
La norma ISO 14001 és la norma internacional de sistemes de gestió ambiental (SGA) que permet a les organitzacions a identificar, prioritzar i gestionar els riscos ambientals com a part de les seves pràctiques de negoci habituals.
La norma OHSAS 18001 especifica els requisits per a un sistema de gestió de la Seguretat i la Salut a la feina (SST), el qual ha de permetre que una organització controli els seus riscos per a la SST i millorar el compliment dels seus objectius en aquesta matèria.

 

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

cpm és signant dels 10 Principis del Pacte Mundial en matèria de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció com a compromís de la seva gestió ètica socialment responsable. En aquest sentit, està implementant diverses línies d’actuació encaminades a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Alguns exemples són:

COMPROMÍS AMB LA GENERACIÓ RESPONSABLE D’OCUPACIÓ

 • Contractació de personal amb discapacitat i en risc d’exclusió social tant a obra com a oficina.
 • Acords de col·laboració amb universitats, administracions i institucions per a formar joves sense experiència laboral.

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT

 • cpm incrementa la seva contribució social any rere anys a mesura que augmenta la seva facturació, tant al quart com a tercer món.
 • Compres de bens i serveis a centres especials d’ocupació, fundacions socials i altres entitats sense ànim de lucre.

COMPROMÍS AMB ELS COL·LABORADORS

 • Convocatòria periòdica de jornades internes de sensibilització per a promoure principis i valors saludables.
 • Programa de Conciliació de la Vida Personal, Familiar i Laboral.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

 • Punt net de recollida de residus a les oficines centrals de l’empresa per a empleats i veïns.
 • Aplicació de criteris sostenibles a la construcció.
 • Col·laboració amb el llibre ‘xunbonclima‘, obra del periodista, escriptor, documentalista, activista i ‘artivista’ Jordi Bigues. El llibre disposa de més de 100 unitats didàctiques amb les quals es pot calcular, reduir i compensar el nostre impacte ambiental i climàtic.

COMPROMÍS AMB ELS CLIENTS, PROVEÏDORS I DEMÉS STAKEHOLDERS

 • Línia d’Atenció Personalitzada al Stakeholder 900 150 238.
 • Inclusió dels diferents Stakeholders de l’empresa a les seves activitats responsables.

COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT

 • Índex de Sinistralitat 0,0%
 • Adaptació de criteris d’empresa saludable al nostre model empresarial.